Close

FAQ – často kladené otázky

Systém toto podporuje v rámci tzv. Limitných dochádzkových aktivít. Vo vašom prípade by sme vykonali nasledujúce kroky:

  • Menu užívateľ -> Dochádzka -> Dochádzkové aktivity. V ľavej hornej časti stlačíme tlačidlo nová aktivita.
  • Zo zoznamu aktivít vyberieme položku „Zostávajúca hodnota“ a aktivitu si pomenujete podľa svojho uváženia napríklad. „Limit práce“.
  • Ďalej vyberiete aká aktivita má byť kontrolovaná. Vo vašom prípade „Práca (celkom)“.
  • Do poľa východisková hodnota zadáte požadovaný limit napr. 300: 00. Ďalej zvolíte v ako dlhom období sa má táto hodnota čerpať pomocou roletky „Reštartovať každý“. Tu dáva zmysel napríklad rok.
  • Voľba „Po vyčerpaní limitu vykonaj“ slúži na nastavenie správania systému v prípade, keď dôjde (alebo by došlo) k prekročeniu limitu. Môžete zobraziť iba varovanie alebo napríklad zamedziť vloženie takej dochádzky, ktorá spôsobí prekročenie hranice.
  • Tlačidlom OK aktivitu vložíte a tá je od tejto chvíle aktívne. V agende dochádzka potom v mesačných sumách vidíte koľko môže daný DPPčkař ešte odpracovať.
  • Pracovníkov si môžete rozdeliť do Stredísk, alebo v personalistike označiť „Značkami“. Tieto výpočty ohľadom limitov prac. doby potom ide nastaviť tak, aby sa týkali napr. len osôb v určitom stredisku, popr. iba osôb s určitou značkou. Napríklad značkou „hlidatDppHodiny“ atp.

Ak sa vaši zamestnanci vráti z pol hodinovej prestávky skôr a trvá teda dobu kratšiu ako 30 minút, možno v takomto prípade v hlavnom menu (rozklinutí menu, ktoré je v ľavej časti u vášho mena / mena spoločnosti):

  • Správa -> Plánované akcie, kde kliknete hore na tlačidlo + Pridať.
  • Z menu, ktoré sa vám ponúkne, si vyberiete položku Automatické predĺženie aktivity, kde si upravíte horná a dolná hranica a vyberiete, ktorých aktivít sa bude týkať.
  • Nezabudnite uložiť zmeny.

V túto chvíľu, ak sa niektorý zo zamestnancov vráti z pauzy o chvíľu skôr, v dochádzke sa rovno zapíše 30 minútová prestávka.

V agende „Dochádzka“ môžete napravo v karte „Sumy“ vidieť u každej osoby položku „Dovolenka čerpaná“, v ktorej je uvedené napr. „11/25“. Čo znamená, že zamestnanec má nárok na 25 dní dovolenky (dovolenka na čerpanie) a z toho vyčerpal 11 dní.

Áno, je to možné rozoznať. Pri jednotlivých záznamov dochádzky je zobrazená ikonka s popisom, akým spôsobom bol záznam vložený.

Áno, aj na toto naša dochádzka pamätá. Môžete teda použiť nielen implicitne nastavené zmeny, ale tvoriť si zmeny vlastné. Viac sa o tejto problematike dočítate v tomto článku.

V spodnej časti agendy „Plán zmien“ vidíte iba sumy. Sumy pre jednotlivé zmeny (teda potrebné „Ranná zmena“) sa objaví až potom, čo bude mať danú zmenu nejaká osoba v danom mesiaci zapísanú.

Vykonané zmeny v agende „Plán zmien“ je potrebné uložiť klikom na tlačidlo „Uložiť zmeny“ v hornej časti. Potom sa prejaví aj v agende „Dochádzka“.

Ak smenu upravíte z agendy „Dochádzka“, táto zmena sa v už otvorenej agende Plán zmien neprejaví sama od seba. V agende Plán zmien je nutné buď prekliknúť na iný mesiac a späť, alebo agendu zatvoriť (klikom na malé „x“ v ľavom paneli agend v riadku s agendou) a Plán zmien znovu otvoriť.

To preto, že v agende Plán zmene môže byť potenciálne rozpracovaných veľké množstvo zmien, ktoré ešte nemusia byť uložené a užívateľmi by sa nemali dáta meniť pod rukami.

V aplikácii Pichacie hodiny ani inde v systéme teraz nie je možné zakázať jeden z podporovaných spôsobov vkladania dochádzky. Riešením je, že si môžete schovať číselnú klávesnicu a zaheslovať si prístup do menu. Potom nebude možné vložiť dochádzku ručným zadaním svojho pinu.

Ak vaši zamestnanci nebudú mať oprávnenie pre editáciu cudzie dochádzky, potom pomocou webovej aplikácie nemôžu dochádzku svojim kolegom nijako meniť tzn. ani vkladať novú. Ak máte na mysli, že by si kolegovia oznámili svoje vlastné dochádzková ID alebo požičali kľúčenky, potom je možné vykonávať kontrolu fotografií, ktoré zariadenie pri čipovanie dochádzky sníma.

Váš administrátor dochádzky si môže doménu a PIN vygenerovať priamo z webovej aplikácie. V agende Spárované zariadení kliknite na „Pridať“ a objaví sa mu jednorazový PIN. Ten je platný 2 minút. Zadajte ho späť do pichačiek a dôjde k opätovnému škárovanie. Viac sa dočítate v kategórii Ako spárovať tabliet alebo telefón.

Toto možno nastaviť filtrom IP adries, z ktorých sa dá do webovej aplikácie prihlasovať. Môžete tak povoliť iba vybrané IP adresy alebo rozsahy, z ktorých sa môžu bežní používatelia do webovej appky prihlasovať. Môžete to dokonca nastaviť tak, že sa rôzni pravidlá platia pre rôzne skupiny užívateľov (napr. Podľa stredísk) a napr. Administrátor sa stále môže prihlásiť odkiaľkoľvek.

Nastavenie sa realizuje skrze skupiny oprávnenia. Teda v Menu užívateľ – Správa – Skupiny oprávnení môžete do skupiny oprávnenia „Zamestnanci s vlastnou dochádzkou“ pridať oprávnenie „Obmedzenie prihlásenie na základe IP adresy“, do ktorého potom nastavíte jednotlivé povolenej IPčka, viď obrázok v prílohe mailu.

Terminál musí byť všeobecne pripojený na internet (či pomocou WiFi alebo kábla je jedno). Dáta sa potom automaticky synchronizujú s našimi servermi.

Najprv si v personalistike k jednotlivým osobám zavedieme značky, napr. „stravenka4“ a „stravenka6“. Novú značku stačí napísať do poľa „Značky“, stlačia Enter a uložiť zmeny.

Ďalej v Menu užívateľ – Dochádzka – Dochádzkové aktivity klikom na „Pridať“ pridáme novú aktivitu typu stravenkami, ktorú pomenujeme napr. „Stravovacími poukážkami 2“.

U tej potom v karte „4 Ostatné“ nastavíme, po koľkých hodinách sa Stravenky prideľuje a v poli „Týka sa osôb so značkou“ vyberieme danú značku. Tak môžeme mať dve aktivity „stravné lístky“ a „stravenky 2“, ktoré sa budú počítať každá pre inú skupinu osôb.

GIRITON je nacenený podľa počtu aktívnych užívateľov. Platíte teda mesačne len za toľko užívateľov, ktorí ten mesiac so systémom skutočne pracovali. Systém si sám stráži aktívnych užívateľov a tie neaktívne do fakturácie automaticky nezahrnie. Preto je možné, že vám každý mesiac dorazí faktúra na inú sumu.

V cene je zahrnutá prevádzka systému, technická podpora (telefón, email, vzdialená plocha), úvodné nastavenie a importy, pravidelné aktualizácie, pridávanie nových funkcií, zálohovanie a to všetko ako pre hlavné webovú aplikáciu, tak aj pre našu aplikáciu Pichacie Hodiny aj mobilnú aplikáciu Moje Dochádzka. Pre predstavu vydávame cca 1 – 2 veľké aktualizácie mesačne.

Koľko vás bude dochádzka stáť, môžete zistiť tu.

Áno, ak máte v systéme max 4 aktívnych užívateľov, systém je zadarmo. Na konci 30-dňovej skúšobnej lehoty po vás bude chcieť systém vložiť fakturačné údaje a odsúhlasiť záväznú objednávku, ak však nepresiahnete 4 užívateľa, faktúry sa vystavovať nebudú.

Pokiaľ by niekedy došlo k navýšeniu zamestnancov, potom sa platba za našu dochádzku riadia cenníkom.