Close

Autonómne IoT Pichačky

Autonómne IoT Pichacie hodiny vydržia vďaka batérii 1-3 roky prevádzky bez pripojenia do elektrickej siete. Dochádzka sa eviduje pomocou 125kHz alebo 13.56MHz kartičiek a čipov. Vďaka IoT sieťam (Sigfox, LoRa, NarrowBand) je dochádzka odosielaná ihneď v reálnom čase odkiaľkoľvek, kde je dostupný mobilný signál. Nie je teda treba pripojenie na WiFi nebo LAN.

IoT Pichacie hodiny sú teda vhodné napríklad pre Facility management spoločnosti, ktorý v priestoroch nemôžu trvale inštalovať vlastný HW.

 


Pri dodaní

RFID čítačiek je pri dodávke v tzv. transportnom móde, je teda neaktívna pre detekciu pohybu akcelerometrom a akéhokoľvek vysielania. Pre ich aktiváciu je potrebné stlačiť akékoľvek tlačítko – tím sa aktivuje RFID detektor v čítačke a po priložení akejkoľvek podporovanej RFID karty je tag. Túto operáciu zopakujte 2x. Pre 2. úspešné načítania RFID tagu dôjde k odblokovaniu čítačky, čo sa prejaví rýchlym rozblikaním LED a zaznením, trojtónu. Od tejto chvíle je čítačka pripravená detekovať ako RFID tagy, tak aj záznamy od akcelerometra a tieto informácie odosielať do aplikácie.


Normálny prevádzkový režim

Po aktivácii RFID čítačky je potrebné po stlačení tlačítka načítať RFID tag a informáciu odoslať do aplikácie. Stlačenie tlačítka sa prejaví jednak bliknutím LEDky a jednak zaznením jednoduchého tónu. Následne LEDka zhasne a RFID čítačka čaká na priloženie RFID tagu. Pokiaľ sa tak nestane do 3s, uvedie sa zariadenie do hlbokého spánku. Pokiaľ je RFID tag priložený do 3 sekúnd od stlačenia tlačítka a je úspešne načítaný, rozsvieti sa LEDka a zaznie dvojtón. Dôjde k odvysielaniu načítanej informácie – to sa prejavuje veľmi krátkymi zábleskmi LEDky po dobu vysielania, čo môže byť až 10s.

Po dobu vysielania nie je možné načítať ďalšiu RFID tagy/čipy a je treba počkať, až vysielanie skončí.


Alarmový stav

V čítačke je prítomný akcelerometr – súčiastka, ktorá stráži neoprávnenú manipuláciu s čítačkou (pokus o odcudzenie, jej demontáž apod.). V momente, kedy je táto súčiastka aktivovaná, dochádza k odosielaniu alarmovej informácie do aplikácie. Potom sa čítačka uvedie do stavu blokácie ďalších alarmov po predom definovanú dobu – je tak zabránené veľmi častému vysielaniu v prípade, že čítačka je v pohybe. Normálny prevádzkový režim sa obnoví buď po nastavenom čase alebo úspešným načítaním RFID tagu. V tom momente je ale opäť aktívne stráženie od akcelerometra a ak je RFID čítačka opäť v pohybe, opakuje sa celý alarmový dej.


Transportný režim

Pokiaľ chcete čítačku uviesť späť do transportného režimu, je potreba stlačiť naraz 2 krajné tlačítka a držať ich po dobu 3s. Počas tejto doby je rozsvietená LEDka. Vo chvíli, kedy čítačka prejde do transportného režimu, LEDka zhasne a zaznie trojtón. Tým je tiež čítačka uvedená do defaultného nastavenia (30min. perioda/1 downlink denne). Pokiaľ chcete čítačku znovu aktivovať, postupujte rovnako ako je uvedené v odstavci Pri dodaní.